ÜDVÖZÖLJÜK A VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG HONLAPJÁN!

VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG

 

Veszprémi Törvényszék 10.Pk.60.086/1991/58.

A Veszprémi Törvényszék a Mag Éva Gizella elnök (8400 Ajka, Béke utca 25.) által képviselt Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség (8200 Veszprém, Wartha Vince utca 3.; megyei nyilvántartási szám: 19-02-0000707) adataiban bekövetkezett változások bírósági nyilvántartásba vétele iránt folyamatban lévő ügyében meghozta a következő

v é g z é s t:

A törvényszék a csatolt okiratok alapján megállapítja, hogy az egyesület 

képviselői: Illána Erzsébet általános elnökhelyettes (an.: Takács Margit) – törölve

Mag Éva Gizella elnök (an.: Simon Matild) – módosítva (megbízás megszűnésének időpontja: 2023.01.19.; képviseleti jogának terjedelme: önálló; képviseleti joga gyakorlásának módja: általános; kivéve: bankszámla feletti rendelkezési jog)

Karácson Sándor szakmai elnökhelyettes (an.: Török Mária) – módosítva (tisztség: alelnök; lakcím: 8200 Veszprém, Haszkovó utca 21/A. Fsz. 1. ajtó; megbízás megszűnésének időpontja: 2023.01.19.; képviseleti jogának terjedelme: különös; ügycsoport: bankszámla feletti rendelkezési jog; képviseleti joga gyakorlásának módja: együttes; képviselőtárs: Mag Éva Gizella elnök, Karácson Sándor alelnök)

Harkai Ferenc Béla alelnök – bejegyezve (lakcím: 8248 Nemesvámos, Pap István utca 72.; an.: Pintér Rozália; magyar adóazonosító jel: 8378114473; megbízás időtartama: határozott idő; megbízás megszűnésének időpontja: 2023.01.19.; képviseleti jogának terjedelme: különös; ügycsoport: bankszámla feletti rendelkezési jog; képviseleti joga gyakorlásának módja: együttes; képviselőtárs: Mag Éva Gizella elnök, Karácson Sándor alelnök)

alapszabálya módosításának kelte: 2019. január 19. – módosítva

Egyebekben a törvényszék az egyesület 2019. január 19. napján megtartott küldöttgyűlésének határozatait – ahol többek között elnökségi és felügyelőbizottsági tagok választására került sor –,

t u d o m á s u l  v e s z i,

és azt az egyesület iratanyagánál elhelyezi.

10.Pk.60.086/1991/58.

2

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A bíróság egyidejűleg intézkedik a végzésnek az országos névjegyzék útján való közzététele iránt.

I n d o k o l á s

Az egyesület, mint kérelmező a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 37. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján bejelentette és okirattal igazolta, hogy az egyesület nyilvántartási adataiban változás következett be. A változás az egyesület képviseletére jogosultak megbízása megszűnésének időpontját, a törlendő és új képviselő személyét és a létesítő okirat módosítását érintette, valamint elnökségi és felügyelőbizottsági tagok választására került sor.

A bíróság a benyújtott okiratok és a Cnytv. 63. és 67. §-ai, valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) a jogi személy általános szabályai című első része és az egyesületre vonatkozó második része alapján azt vizsgálta, hogy az alapszabály módosítására és az új vezető tisztségviselők megválasztására a vonatkozó jogszabályoknak és a hatályos alapszabálynak megfelelően kerülte sor. Egyebekben a bíróság a változásbejegyzési eljárásban csak a változásbejegyzési kérelemmel érintett körben vizsgálja a benyújtott okiratokat [Cnytv. 67. § (1d) bekezdés]. 

Fentiekre tekintettel a bíróság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott és a módosított adatokat a Ptk. 3:13. § (1) bekezdés szerint nyilvántartásba vette.

A bíróság a kérelemben foglaltakon túl Mag Éva Gizella elnök és Karácson Sándor alelnök tekintetében a képviseleti jog gyakorlásának módját és terjedelmét a Cnytv. 107. § (3) bekezdés alapján a rendelkezésre álló iratok alapján hivatalból jegyezte be a bírósági nyilvántartásba.

A végzés elleni fellebbezés lehetőségét a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése zárja ki.

Veszprém, 2019. február 22.

dr. Tóth Péter bírósági titkár

 

....................................................0................................................

 

Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség  

 

VMTSZ    A L A P S Z A BÁ L Y  I. 

Általános rendelkezések

1.§.  1. A társadalmi szervezet neve: Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség (VMTSZ) 

2. A VMTSZ Székhelye: 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 3. 

3. A VMTSZ működési területe: Veszprém megye 

4. A VMTSZ alapítási éve: 1990  5. Hivatalos nyelve: magyar   

6. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK: 

Elnök: Mag Éva Gizella    8400 Ajka Béke u. 25. 

Általános alelnök: Harkai Ferenc Béla  8248 Nemesvámos Pap István u. 72.    Szakmai alelnök: Karácson Sándor        8200 Veszprém Haszkovó u. 21/A fsz1.   

7. FELÜGYELŐ  BIZOTTSÁG TAGJAI:   

Elnök: Dürgő Ágnes Sarolta    8400 Ajka Tűzoltó u. 5.               

Tag: Hartig Judit Mária 8200 Veszprém Batthyány u. 46.   

Tag: Komlósiné Bogár Éva 8200 Veszprém Vajda János u. 6.   

2.§.   

1. A VMTSZ jelvénye: Zölddel szegélyezett fehér körmező alsó egyharmadán zölddel rajzolt, egymással kezet fogó két kéz, felettük stilizált hegyvidék. A körmező közepéből egy tőről fakadó 3 szál piros alpesi rózsa, melynek fehér a közepe. A rajzolat körül zöld betűkkel a Szövetség neve. A köriratot nemzeti színű csík szegélyezi. 

2. Zászlaja: nemzeti színű zászló, mindkét oldalának közepén a Szövetség jelvénye. 

3. Pecsétje: Kör alakú pecsét, a bélyegző szélén körbe: Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség Veszprém 1990. A kör közepén a Szövetség jelvénye.   

3.§.   

1. A Szövetség a természetjáró (turista) tevékenységet folytató társadalmi szervezetek, a természetjáró (turista) szakosztályokat (sportcsoportokat) működtető sportegyesületek, diáksport-egyesületek, valamint a természetjárással rokon jellegű tevékenységet folytató egyéb társadalmi szervezetek önkéntes tömörülésen alapuló megyei szövetsége.   

2.A Szövetség jogi személy. Tevékenységét az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és saját belső szabályzatai alapján fejti ki.  Ű

3. A VMTSZ működése felett a Veszprém Megyei Főügyészség az ügyészségről szóló törvény szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol. 

4. A Szövetség a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) alapszabályával összhangban működik. Politikai pártoktól és szervezetektől független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, pártpolitikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi és települési önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat. 

5. A VMTSZ az 1873 óta alakult magyar természetjáró (turista) szervezetek hagyományainak folytatója és ápolója. 

6. A Szövetség nem nyereségelvű, minden bevételét a természetbarát mozgalom céljaira fordítja. Közhasznú szolgáltatásaiból – a tevékenység jellegéből fakadóan is – nemcsak az MTSZ-tagszervezetek, illetve saját tagszervezeteinek tagjai, hanem bárki más is részesülhet. 

7. A Szövetség közhasznú szervezetként fejti ki tevékenységét.  

 

II.  A Szövetség célja és feladatai  A VMTSZ célja   

4.§.   

1. A természetjárás útján segítse elő az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a természet védelmét és mindezekhez szükséges feltételek biztosítását. 

2. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (2) bekezdése szerinti sporttevékenységet (szabadidősport) folytat. 

3. A sportról szóló 2004. évi I. törvény célkitűzéseinek megvalósítása érdekében összefogja és irányítja a szervezett formában végzett természetjárás valamennyi ágazatát, elősegítve egyben az egészségügyi, környezet- és természetvédelmi célkitűzések érvényre juttatását.    A VMTSZ feladata   

5.§.    Ű

1. Közhasznú tevékenységet (sport) vállalva, sportjellegű testedzésre és művelődésre egyaránt alkalmat adó programok szervezésével segítse elő a szabadidő kellemes és hasznos eltöltését, ezzel járuljon hozzá a sportról szóló 2004. évi I. törvényben állami feladatként meghatározott tevékenység eredményes és hatékony ellátásához, keltse fel a természetjárás iránti igényt, növelje a természetjárásba bekapcsolódók számát, tevékenységüket segítse, ösztönözzön a természetjárás rendszeres gyakorlására.  

2. Képviselje a megyében a természetjárás érdekeit. 

3. Közhasznú tevékenységet (környezetvédelem, nevelés és oktatás, ismeretterjesztés) vállalva lássa el a természetjárók, túravezetők képzését.  4. Gondozza a jelzett úthálózatot, a természetjáró létesítményeket, felszereléseket és segítse elő ezek fejlesztését. 

5. Támogassa a természetjáró (turista) szakirodalmat és szaksajtót, működjön közre kiadványaik terjesztésben. 

6. Közhasznú tevékenységet (természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem) vállalva támogassa a környezet- és természetvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket, szervezett, gyakorlati tevékenységgel járuljon hozzá az élő és élettelen természeti értékek védelméhez, valamint környezetvédelmi feladatok ellátásához, és ezáltal a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv., a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Tv., valamint a polgári természetőrökről szóló 33/1997. (XI.20.) KTM rendelet szerint állami, ill. helyi önkormányzati feladatként előírtak ellátásában működjön együtt a felelős államigazgatási szervekkel. 

7. Alakítson ki, ill. tartson megfelelő kapcsolatot mindazokkal az állami és más szervekkel, ill. szervezetekkel, amelyek elő tudják segíteni a Szövetség céljainak megvalósítását. 

8. A VMTSZ fejlessze a gyalogos, a barlangász, a hegymászó, a kerékpáros, a vízi, a Nordic Walking és a sítúrázó tevékenységet. 

9. A Szövetség, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében — azokat nem veszélyeztetve — létesítményeket, vállalatokat, intézményeket hozhat létre és tarthat fenn, továbbá ilyen célból részt vehet más társadalmi szervezetek, ill. gazdasági társaságok létrehozásában, működésében. 

10. A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 

11. A Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.   

III.  A Szövetség tagsága   

6. §.   

1. A Szövetség rendes tagja (tagszervezete) lehet a jelen alapszabályt elfogadó és a szövetségi célok megvalósításában tevékenyen részt vevő  Valamennyi törvényesen bejegyzett társadalmi szervezet,  Jogi személyiségű területi vagy szakági, stb. jellegű Szövetség, városi Szövetség civil társaság 

2. A Szövetség pártoló tagja (tagszervezete) lehet:  A Szövetség pártoló jogi tagja lehet minden olyan jogi személy és civil társaság, amely belépésekor együttműködési megállapodásban kötelezettséget vállal a Szövetség erkölcsi és anyagi támogatására.

3. A Szövetség tagszervezete egyidejűleg más társadalmi szervnek is tagja lehet. 

4. A Szövetségbe való belépés  a. A tagszervezet felvételi kérelméről az elnökség dönt.  b. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a Felügyelő Bizottsághoz lehet fellebbezni.   c. A tagszervezetekre vonatkozó adatok nem nyilvánosak.   

5. A tagság megszűnése    (1) A tagsági jogviszony megszűnik        ― a tagszervezet kilépésével        ― a tagszervezet jogutód nélküli megszűnésével   ― ha a tagszervezet az adott évi tagsági díjat május 31-ig nem fizeti meg ― kizárással  (1) A tagszervezetnek jogszabályt, a Szövetség alapszabályát vagy küldöttgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a küldöttgyűlés – bármely tagszervezet, vagy a Szövetség bármely tisztségviselőjének vagy bizottságának kezdeményezésére – a tagszervezettel szemben kizárási eljárást folytathat le. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani a tagszervezetnek, hogy előterjeszthesse védekezését. A tagszervezet kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a tagszervezettel írásban közölni kell. A kizáró határozat ellen a Felügyelő Bizottsághoz lehet fellebbezni. A fellebbezéshez csatolni kell a kizárás alapjául megállapított tényállást cáfoló dokumentumokat.  (2) A tagszervezet tagsági jogviszonyát a Szövetség képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.    A tagszervezet jogai és kötelezettségei   

7.§.   

1. A tagszervezet joga:  a) Részt vehet a Szövetség tevékenységében.  b) Választhat  és  MTSZ-tagsággal  rendelkező  tagjai  választhatók  a  Szövetség bizottságaiba.  c) Napirendi javaslatot tehet a küldöttgyűlés előkészítése során, részt vehet a határozatok meghozatalában, a Szövetség tisztségviselőinek megválasztásában. 

2. A tagszervezet kötelezettsége:  a) A Szövetség alapszabályának betartása és tagjaival történő betartatása.  b) A szövetségi célok elérésének, a Szövetség tevékenységének elősegítése, erkölcsi és egyéb támogatása.  c) A küldöttgyűlés határozatában rögzített összegű szövetségi hozzájárulásnak (szövetségi tagdíjnak) évenkénti befizetése.  

3.A pártoló jogi tagok jogai és kötelezettségei:  a) A pártoló jogi tag joga:  — a belépés alkalmával megkötött megállapodás szerint — képviselője útján — közreműködhet a Szövetség szerveinek őt érintő munkájában  — véleményt nyilváníthat, javaslatot, indítványt tehet  b) A pártoló jogi tag kötelezettsége:  — a Szövetség céljainak hatékony erkölcsi támogatása  — a Szövetség tevékenységének a megkötött megállapodás szerinti segítése — a belépési nyilatkozatban vállalt anyagi támogatás teljesítése    IV.  A Szövetség szervezete    8.§.    1. Vezető szervek  a) Küldöttgyűlés, mint a Szövetség döntéshozó szerve  b) Elnökség  2. Felügyelő Bizottság, mint a Szövetség felügyelőszerve  3. Egyéb bizottságok   4. Tisztségviselők    A küldöttgyűlés  

  

9.§.  

  1. A küldöttgyűlést a tagszervezetek egy-egy ─ érvényes MTSZ-igazolvánnyal rendelkező ─ választott küldöttje, valamint az elnökség három tagja alkotja. A küldötteket a tagszervezetek saját szabályozásuk szerint választják meg és hívják vissza.  2. A küldöttgyűlést évente legalább 2 alkalommal össze kell hívni.   3. Rendkívüli küldöttgyűlést össze kell hívni akkor, ha a tagszervezetek legalább 1/3-a írásban kéri.  4. A küldöttgyűlést az elnök hívja össze. Az ülés meghívóját az ülés időpontját legalább 15 nappal megelőzően a küldötteknek meg kell küldeni ajánlott levélben. A meghívóban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az ülés határozatképtelensége esetén, a 15 napon belül ismételten összehívott ülés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes.   5. A meghívónak tartalmaznia kell a következőket: -  a Szövetség neve és székhelye  - a küldöttgyűlés helyszíne, időpontja a küldöttgyűlés javasolt napirendje  - határozatképtelenség esetére a megismételt küldöttgyűlés időpontja és helyszíne  - figyelemfelhívás, hogy az ülés határozatképtelensége esetén, a 15 napon belül ismételten  összehívott ülés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számától  függetlenül határozatképes  - a napirend kiegészítésének lehetőségei  

  A küldöttgyűlés üléseinek napirendjét és az el nem döntött kiegészítéseket a 7.§.1.c. pontban foglaltak figyelembe vételével, az elnökség javasolja és terjeszti a testület elé.  A Szövetség elnöke hivatalból a küldöttgyűlés elnöke. Szükség esetén a jelenlévők közül felkérhet valakit a küldöttgyűlés levezetésére. A tisztújító küldöttgyűlésen a tisztújítást a jelölő bizottság valamelyik tagja vezeti le.   A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét az elnök javaslatára – utóbbiakat a küldöttek közül – a küldöttgyűlés az adott ülésre választja meg.    6. Az elnökségnek évente kötelező az alábbi témákat a küldöttgyűlés napirendjére tűzni:  a. A Szövetség tevékenysége  b. A Szövetség gazdálkodása, költségvetése  c. Az elnökség, a bizottságok és a tisztségviselők munkája  A napirend más pontjainak elfogadásáról a küldöttgyűlés dönt.  7. A küldöttgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van. Tisztújítás esetén csak a küldöttek szavaznak, és a határozatképességet, valamint a szavazás eredményességét a jelenlévő küldöttek számából kell megállapítani.  8. Ha a küldöttgyűlés eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé, az ülést el kell halasztani és 15 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. Az így összehívott ülés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes.  9. A küldöttgyűlés nyilvános.  10. A küldöttgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  A Szövetség alapszabályának módosításához a jelen lévő küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata, a Szövetség céljának módosításához és a Szövetség megszűnéséről szóló küldöttgyűlési döntéshez az összes, szavazati joggal rendelkező küldött háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.    11.Titkos szavazással határoz személyi kérdésekben, továbbá, ha a jelenlévő szavazásra jogosultak bármelyike indítványozza, és a küldöttgyűlés elfogadja.  12. A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet az ülés elején megválasztott jegyzőkönyvvezető vezeti, az elnök, ha nem az elnök vezette le a küldöttgyűlést, akkor a levezető elnök is, és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és az ülés elején megválasztott két személy hitelesíti.  13. A küldöttgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy  a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Szövetség terhére másfajta előnyben részesít;  b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;  c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; d) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll  e) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.  14. A küldöttgyűlés határozatait be kell vezetni a Határozatok Tárába.  15. A küldöttgyűlés jegyzőkönyvét minden tagszervezetnek meg kell küldeni.  A küldöttgyűlés hatásköre    10.§.    1. Az alapszabály megalkotása és módosítása.  2. Az évi költségvetés elfogadása és módosítása.  3. Az elnökség beszámolója, az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása.  4. Az elnökség tagjainak, a bizottságok vezetőinek, a tisztségviselőknek és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása.  5. A vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a Szövetséggel munkaviszonyban áll.  6. A közhasznú célok elérése érdekében tervezett gazdasági tevékenység, vállalkozás megtárgyalása és jóváhagyása.  7. A Szövetség megszűnésének, egyesülésének vagy szétválásának elhatározása.   8. Küldöttek választása mindazon testületekbe, amelyekbe VMTSZ jogosult tagot vagy tagokat delegálni.  9. Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagszervezetével, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt.  10. A jelenlegi és korábbi tagszervezetek, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés.  11. A választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása.  12. A végelszámoló kijelölése.  11.§.    A Vezetőség megválasztása    (1) A szövetség tagjai közül a tisztségviselőket 4 éves időtartamra választja.  (2) A tisztségviselőket titkos szavazással kell megválasztani.  (3) A tisztségviselők jelölését az elnökség által felkért 3 tagú Jelölő Bizottság végzi. Az Elnökség által megbízott Jelölő Bizottsági tagok önmaguk közül választanak Jelölő Bizottsági elnököt. A Jelölő Bizottság feladata, hogy a szövetség tagszervezeteket személyesen megkeresse és az azok által tett javaslatokat feldolgozza, a jelölt listát elkészítse és a küldöttgyülés elé terjessze.  (4) A jelölőlistára a küldöttgyűlésen további jelöltek is felvehetők, amennyiben a küldöttgyűlés egyszerű szótöbbséggel megszavazza.  (5) A jelölést a jelöltnek szóban vagy írásban el kell fogadni.  (6) Jelölés:  Valamennyi tagszervezet jelöltet állíthat az alábbi tisztségviselőre (egy elnök, egy általános alelnök és egy szakmai alelnök) a Jelölő Bizottság tagjainál szóban vagy írásban.  (7) A választás menete:  a) A jelölőlista véglegesítése után kezdődik a választás.  b) A választás kezdetén 3 fős Szavazatszámláló Bizottságot kell választani.  c) A választás egy fordulós (elnök, alelnökök) és titkos, a szavazatok leadása az arra elkészített szavazólapon történik.  d) Valamennyi tagszervezet képviselőjét egy szavazati jog illeti meg.  e) A szavazatok leadása után a Szavazatszámláló Bizottság összeszámolja a leadott voksokat.  f) A tisztségviselők közül azok a jelöltek kerülnek megválasztásra, akik a legtöbb szavazatot kapták.  g) Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, de már csak azon jelöltek vonatkozásában, akik egyenlő számú szavazatot szereztek.     Rendkívüli küldöttgyűlés    12.§.    1. Rendkívüli küldöttgyűlést kell összehívni:  a. Az elnökség határozata alapján  b. Ha a tagszervezetek 1/3-a ok- és célmegjelöléssel írásban kéri.  c. Ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli.  d. Ha a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi  e. Ha a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni  f. Ha a Szövetség céljainak elérése veszélybe került    A rendkívüli küldöttgyűlés küldöttei a legutóbbi rendes küldöttgyűlés küldöttei. A tagszervezetek jogosultak, ha ez az ülés megtartását nem veszélyezteti, a rendkívüli ülésre új küldöttet választani.  2. A rendkívüli küldöttgyűlésre a rendes küldöttgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók.    Az elnökség    13.§.    1. A Szövetség két küldöttgyűlése közötti időszakban a háromtagú elnökség irányít.   2. Az elnökség legalább évi 4 alkalommal ülésezik.   3. Az elnökség, a bizottsági vezetők, a felügyelő bizottsági tagok és a tisztségviselők megbízatása 4 évre szól.  4. Az elnökség feladata és hatásköre  a) a Szövetség napi ügyeinek vitele, az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések  meghozatala  b) a beszámolók előkészítése és azoknak a küldöttgyűlés elé terjesztése;  c) az éves költségvetés elkészítése és annak a küldöttgyűlés elé terjesztése;  d) a Szövetség vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a  küldöttgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; e) a Szövetség jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;  f) a küldöttgyűlés összehívása, a tagság és a Szövetség szerveinek értesítése;  g) a küldöttgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;  h) részvétel a küldöttgyűlésen, és válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre; i) a tagság nyilvántartása;  j) a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;  k) a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése;  l) a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak  bekövetkezte esetén a Ptk-ban előírt intézkedések megtétele;  m) a tag felvételéről való döntés;  n) a küldöttgyűlés határozatainak végrehajtása;  o) a bizottságok munkájának figyelemmel kísérése, a bizottságok tagjainak megbízása, kivéve  a felügyelő bizottságot;  p) jutalmazások, kitüntetések felterjesztésének megtárgyalása;  q) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket a küldöttgyűlés a hatáskörébe utalt.  5. A munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.  6. Az elnököt, tartós akadályoztatása esetén, az általános alelnök teljes hatáskörrel helyettesíti.   7. A vezető szervek határozatait, üléseinek jegyzőkönyveit a titkár tartja nyilván. A nyilvántartásból ki kell tűnnie a határozat tartalmának, időpontjának és hatályának, a döntés elfogadási arányának, nem egyhangú elnökségi határozat esetén a támogatók és ellenzők személyének. A nyilvántartásba és a közhasznú működéssel kapcsolatban keletkezett szövetségi iratokba bárki betekinthet a Szövetség hivatalos órái alatt.  8. Az elnökség határozatait az érintettekkel írásban kell közölni.  9. A Szövetség szolgáltatásai igénybevételének módját az elnökség saját kiadványai, valamint a megyei sajtó útján hozza nyilvánosságra.  10. Az elnökség egyes tagjainak feladatkörét, közte a helyettesítés rendjét (a 13.§. 6. pontjában foglaltakon felül) az elnökség maga határozza meg.    Az elnökség tagjai    14.§.    1.a.  Az elnökségnek csak olyan nagykorú magyar állampolgár lehet a tagja,   1. aki a VMTSZ valamelyik tagszervezetének tagja, és rendelkezik bámilyen típusú érvényes MTSZ-kártyával  2. akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  1.b.  Nem lehet az elnökség tagja   1. Az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.  2. az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.  3. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig AZ, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.  4. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a Szövetség vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,  a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,  b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,  c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,  d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.      2. Az elnökség tagjai:  a. Elnök   b. Általános alelnök  c. Szakmai alelnök  3. Az elnökség tagjai tisztségüket önkéntes munkában látják el.  4. Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:  a. Az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel.  b. Észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség működésével kapcsolatban.  c. Megbízás alapján a Szövetség képviselete.  d. Részvétel a küldöttgyűlés elé kerülő beszámoló és közhasznúsági melléklet, valamint egyéb beszámolók és jelentések elkészítésében.  5. Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét.  6. Az elnökségi ülést az elnök hívja össze.  7. Az elnökség határozatképes, ha minden tagja jelen van.  8. Határozathozatal:  a) Az elnökség a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  b) A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8: 1.§. (1) 1 pont), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.  c) Valamely elnökségi tagnak a határozathozatallal kapcsolatos támogató vagy ellenvéleményének indokát kívánságra a jegyzőkönyvben szó szerint szerepeltetni kell.  11. Az elnökségi tagság megszűnik  a. a mandátum lejártával  b. visszahívással  c. lemondással  d. elhalálozással  e. a Szövetségi tagság megszűnésével  f. ha az elnökségi tag megszünteti tagságát a VMTSZ-tagszervezetnél  g. ha a tagszervezet, amelynek tagja, nem hosszabbítja meg tagságát a VMTSZ-ben  h. a tagnak a közügyek gyakorlásától való eltiltásával  i. a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával  j. a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével      Bizottságok  Felügyelő bizottság    15. §.    1. A küldöttgyűlés a Szövetség gazdálkodásának, vagyonkezelésének, a szövetségi szervek működésének, valamint a jogszabályok, az alapszabály és a szövetségi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzésére 3 fős Felügyelő Bizottságot választ.    2. A bizottságnak csak olyan nagykorú magyar állampolgár lehet a tagja,   1. aki a VMTSZ valamelyik tagszervezetének tagja, és rendelkezik bámilyen típusú  érvényes MTSZ-kártyával  2. akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  3. Nem lehet a bizottság tagja   1. az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.  2. Az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.  3. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.  4. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a Szövetség vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,  a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,  b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,  c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,  d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.   

4. A Felügyelő Bizottság, az elnökség véleményének meghallgatásával, ügyrendjét maga határozza meg. Ügyrendjét a Szövetség ügyrendjéhez kell csatolni.  5. A Bizottság határozatképes, ha minden tagja jelen van.  6. A Bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.   7. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8: 1.§. (1) 1 pont), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.  8. Valamely bizottsági tagnak a határozathozatallal kapcsolatos támogató vagy ellenvéleményének indokát kívánságra a jegyzőkönyvben szó szerint szerepeltetni kell.    9. A Felügyelő Bizottság az elnökség, ill. az egyéb bizottságok vezetőitől és tagjaitól felvilágosítást kérhet, a Szövetség gazdasági irataiba betekinthet. Észrevételeiről tájékoztatja az elnökséget, szükség esetén a küldöttgyűlést. A bizottság a hatályos jogszabályok alapján köteles felülvizsgálni a Szövetség mérlegét és azt hitelesítő záradékkal ellátni.    10. A küldöttgyűlés a Szövetség munkájának elősegítéséhez további bizottságokat hozhat létre. A bizottságok vezetőit a küldöttgyűlés választja meg, tagjait a bizottság vezetőjének javaslata alapján az elnökség írásban bízza meg.  11. A bizottságok tevékenységükről évente beszámolnak a küldöttgyűlés előtt.  

    

12. Bármely bizottsági tagság megszűnik  a. a mandátum lejártáv  b. b. visszahívással  c. lemondással  d. elhalálozással  e. a Szövetségi tagság megszűnésével  f. ha az elnökségi tag megszünteti tagságát a VMTSZ-tagszervezetnél  g. ha a tagszervezet, amelynek tagja, nem hosszabbítja meg tagságát a VMTSZ-ben  h. a tagnak a közügyek gyakorlásától való eltiltásával  i. a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával  j. a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével    Nem vezető tisztségviselők    16. §    1. A nem vezető tisztségviselők     a.)  tanácskozási joggal részt vehetnek az elnökségi üléseken és a küldöttgyűlésen  b.)  kötelesek a küldöttgyűlésnek, külön felkérés esetén az elnökségnek beszámolni tevékenységükről  1.1.  Titkár Feladata:  vezeti a Határozatok Tárát 1.2.   Gazdasági felelős    Feladata:   1. nyomon követi a Szövetség gazdálkodását  2. előkészíti az elnökség számára az éves költségvetést és a gazdálkodásról szóló beszámolót Kötelessége:  1.  kapcsolatot tartani a Szövetség könyvelését végző személlyel vagy szervezettel  1.3. Pályázatfelelős Feladata:  1. Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, elkészíti a pályázati anyagokat  2. Az elnökkel és a gazdasági felelőssel együttműködve elkészíti a pályázatok pénzügyi elszámolását, illetve a végzett munkáról a beszámolót  1.4. Minősítési felelős  Végzi a természetjáró minősítések elbírálását a VMTSZ-hez benyújtott egyéni túranaplók alapján  1.5. Oktatási felelős  1. Folyamatosan nyilvántartja a természetjárók alap- és továbbképzése, illetve a túravezetői tanfolyamok iránti igényeket  2. Kapcsolatot tart az MTSZ oktatási bizottságával, illetve a szomszédos megyék oktatási felelőseivel    Egyéb bizottságok    17. §.    PR-bizottság  3. A PR-bizottság tagjai   1.1. A Szövetség honlapjának karbantartója  Végzi a Szövetség honlapjának karbantartását  1.2. A média-kapcsolatok felelőse  Kapcsolatot tart a helyi írott és elektronikus médiával    18. §.    Jelölő Bizottság  Az elnökség, a Felügyelő Bizottság, az egyéb bizottságok és a nem vezető tisztségviselők mandátumának lejártát megelőző, rendes vagy rendkívüli küldöttgyűlés 3 tagból álló Jelölő Bizottságot választ, a tisztújítás előkészítésére.       A Szövetség gazdálkodása    19. §.  Cégszerű aláírás:    1. a)  Az egyesület elnöke: Az elnök a Polgári Törvénykönyv alapján a Szövetség általános képviseletére jogosult, ezért a Szövetség nevében egyedül ír alá, vállal kötelezettséget.  a. Kivételt képez a Szövetség bankszámlájáról való rendelkezés esete, mely esetben az aláírás érvényességéhez két jogosult személy együttes aláírása szükséges.  2. A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. A gazdálkodással kapcsolatos operatív feladatokat a gazdasági felelős végzi, vagy megbízás alapján végezteti.    3. A Szövetség vagyona:  3.1. Készpénz, készpénzre szóló követelés, bankbetét, folyószámlán lévő összeg.  3.2. Értékpapír.  3.3. Ingó és ingatlan vagyon.    

  4. A Szövetség bevételei:   a) Költségvetési támogatás, pályázati bevételek  b) A tagszervezetek tagdíja  c) MTSZ Szövetségi támogatás  d) Adományok, tartós adományok, alapítványok támogatása, egyéb támogatás  e) Hagyományozás, örökség  f) Rendezvények bevételei, részvételi díjak, nevezési díjak  g) Szolgáltatási tevékenység ellenértéke, sportszolgáltatás  h) Gazdálkodó tevékenységből származó bevétel  i) Intézményi háttér működéséből származó bevétel   j) Reklámtevékenység, védjegyhasználat és szponzori támogatás  k) Kötvény, sorsjegy, téglajegy kibocsátásából származó bevétel  l) Egyéb bevételek  5. A Szövetség és tagszervezetei önállóan gazdálkodnak, tartozásaikért saját vagyonukkal felelnek. A tagszervezetek a Szövetség tartozásaiért nem felelnek.  6. A Szövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Szövetség gazdálkodási szabályzata határozza meg.   7. A Szövetség tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza.    VI.  A Szövetség megszűnése    19. §.  1. A Szövetség megszűnik:     a.  Ha a küldöttgyűlés kimondja a megszűnését.  b) Más társadalmi szervezettel történő egyesülésével.  c. Ha felügyeleti szerve megszünteti.  d. A törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését.  e. A fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.  f. Ha tagszervezeteinek száma hat hónapon keresztül nem éri el a tizet.    2. A küldöttgyűlés nem dönthet a Szövetség feloszlásáról, ha a Szövetséggel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy a Szövetség fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.      3. A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a Szövetség céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.    ZÁRADÉK   A JELEN ALAPSZABÁLYT a Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség tanácskozó testülete az 1. számú határozatával 1990.október 09. napján elfogadta, majd 1998 augusztus 11-ei határozatával módosította, s az 1998. augusztus 11-én hatályba is lépett.    A Veszprém Megyei Természetbarát Szövetséget a Veszprém megyei Bíróság 707. sorszám alatt nyilvántartásba vette.   Veszprém,1998.agusztus 11.        Baross Gábor  elnök   Nagy Pálné           Schoffhauzerné Bakonyi Ilona   Hitelesítő               Hitelesítő    A dőlt betűs módosításokat az 1999.február 6-i (Döbrönte), a vastag betűs módosításokat a 2001.május 8-i (Veszprém) közgyűlés hagyta jóvá.   Baross Gábor  elnök     Simon Ágostonné hitelesítő        Knauerné Gellai Mária hitelesítő  

ZÁRADÉK A JELEN ALAPSZABÁLYT a Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség Tanácskozó Testületi ülése az 1. számú határozatával 2007.február 10-én elfogadta. Mag Éva elnök Simon Ágoston hitelesítő     Vrazsovics Gáborné hitelesítő 

 

ZÁRADÉK: A JELEN ALAPSZABÁLY módosításait a Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség küldöttgyűlése 2009.január 17-én elfogadta. Mag Éva elnök Simon Ágoston hitelesítő     Vrazsovics Gáborné hitelesítő 

 

ZÁRADÉK: A jelen alapszabály módosításait Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség küldöttgyűlése 2012.04.24-én elfogadta.    Mag Éva elnök Balázs Ferenc hitelesítő      Szilágyi László hitelesítő 

 

ZÁRADÉK: A jelen alapszabály módosításait Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség küldöttgyűlése 2013.12.03-án elfogadta Mag Éva elnök Dürgő Ágnes Sarolta  hitelesítő    Szilágyi László  hitelesítő 

 

ZÁRADÉK: 

 

A jelen alapszabály módosításait Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség küldöttgyűlése 2015.01.25-én elfogadta. 

    Mag Éva elnök Dürgő Ágnes Sarolta hitelesítő      Szilágyi László hitelesítő 

 

ZÁRADÉK: 

 

A jelen alapszabály módosításait Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség küldöttgyűlése 2015.04.21-én elfogadta 

Mag Éva elnök 

Stéger Ildikó hitelesítő      Szalayné Zsirai Éva hitelesítő 

 

ZÁRADÉK: 

 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton a kérelmező – illetve a jogi képviselő – igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítások alapján hatályos tartalmának.  

A jelen alapszabályt a Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség küldöttgyűlése 2019.01.19-én elfogadta.

 

Levezető elnökök:

Karácson Sándor                                             Stéger Ildikó

…………………………………………                         ………………………………………

 

 

Jegyzőkönyv vezető:                                    VMTSZ elnök:

Szalayné Zsirai Éva                                          Mag Éva Gizella

………………………………………….                        ……………………………………..

 

 

Hitelesítők:

 

ALÁÍRÁS:…………………………………..                             ALÁÍRÁS:……………………………………..

                Kovács Viktor                                      Hartig Judit

NÉV:………………………………………….                             NÉV:…………………………………………….

 

LAKCÍM:……………………………………                              LAKCÍM:………………………………………

 

SZEM.IG SZÁM:………………………..                              SZEM.IG SZÁM:………………

 

VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG (VMTSZ)

8200 VESZPRÉM WARTHA VINCE U. 3. Adószám: 18923126-1-19

E-mail: vmtsz@citromail.hu  OTP Bank Nyrt.Bankszámlaszám:11748007-20138949

Levelezési cím: 8400 Ajka Béke u. 25.

MOZDULJ A SÍNEKÉRT 25, 15 – 2019 TÉL

 Gyalogos teljesítménytúra a Cuha-völgyi vasútvonal megmaradásáért

2019.02.23. szombat  Eplény-Zirc

RENDEZŐK:

1.Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség (Mag Éva 06702525697 és a túravezetők)

2.Schofhauser Antal T:06304776683, E-mail: schofi@schofi.hu

3.Kiss Róbert  T:06209711072

ÚTVONAL:

- MOZDULJ A SÍNEKÉRT 25: Rajt: Eplény MÁV vá – Ámos-hegyi kilátó – Malom-völgy – Alsópere – Csengő-hegyi kilátó alja – Kis-Csiga-hegy – Veimpuszta – Nagyesztergár – Zirc vá.(CÉL) Úthossz: 25 km, Szint: 935 m, Szintidő: 8 óra, MTSZ pont: 59

- MOZDULJ A SÍNEKÉRT 15: Rajt: Eplény MÁV vá – Ámos-hegyi kilátó  - Juhász kúti állás - Olaszfalu – Alsó széles - Zirc vá. (CÉL) Úthossz: 13 km, Szint: 325 m, Szintidő: 5 óra

MTSZ pont: 29

NEVEZÉS:

25 km-es:1200Ft/fő, Kedvezmény(-200Ft MTSZ,MSTSZ,TTT,MTKártya,VTSZ,TFSZ tagok)

13 km-es: 700Ft/fő, Kedvezmény(-200Ft MTSZ,MSTSZ,TTT,MTKártya,VTSZ, TFSZ tagok)

A nevezési díj tartalmaz egy 10 km-es vasúti jegyet, amely az utazásnál felhasználható!

-Eplény vá 07-10 óra között

-Zirc vá 7.00-8.30 óra között  Az itt rajtolók megkapják a vonatjegyet és 8.48-kor utazhatnak.

Az Eplény - Alsópere közötti szakasz a KDPiros túra része. Túrafüzet kapható a rajtban 800Ft-os áron.

A RAJT MEGKÖZELÍTÉSE:

-Veszprémből 8.13-kor induló személyvonattal, amely 8.30-ra érkezik Eplénybe.

-Győrből 5.15 vagy 7.25-kor induló és Eplénybe 6.50 vagy 08.58-kor érkező személyvonattal.

-Személygépkocsival (Parkolás a zirci MÁV állomás melletti rakodón.) Akik Zirc vá-án parkolnak, azok Győrből induló vonatra tudnak felszállni 6.36-kor vagy 8.45-kor Zircen.

A CÉL (Zirc vasút állomás) NYITVA TARTÁSA 10.00-18.00 ÓRÁIG.

HAZAUTAZÁS ZIRCRŐL:

-Veszprém felé: 13.09kor, 17.05-kor, 19.15-kor vagy Győr felé:11.31-kor, 17.34-kor vagy 19.44-kor

DÍJAZÁS: Oklevél + kitűző a célban (Zirc vá.)

ELLÁTÁS: Édesség, beváltható bón.

FIGYELEM:A túrán mindenki saját felelősségére indul. Baleset vagy bármely rendkívüli körülmény esetén értesítse a rendezőséget. Hirtelen bekövetkező egészségkárosodás esetén hívja közvetlenül a 104-es számon a mentőket vagy a 112-es számon. Kérjük, hogy figyeljen a környezet tisztaságára. Szemetet, helyezze el az állomásokon lévő szemetes zsákba.

A TÚRA AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KUPA RÉSZE!

 

Veszprém 2018.12.25.               Mag Éva VMTSZ elnök

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 42
Tegnapi: 28
Heti: 70
Havi: 356
Össz.: 71 128

Látogatottság növelés
Oldal: Dokumentumok
ÜDVÖZÖLJÜK A VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG HONLAPJÁN! - © 2008 - 2019 - vmtsz.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »